Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy ustalana jest każdorazowo z klientem na podstawie stopnia skomplikowania sprawy i związanego z nim nakładu pracy.

Na tej podstawie możliwe jest przyjęcie jako podstawy rozliczenia:
1) wynagrodzenia ryczałtowego,
2) wynagrodzenia wg stawki godzinowej.

Stawki wynagrodzenia wskazywane są w kwotach netto i nie obejmują opłat sądowych, opłat skarbowych ani innych wydatków związanych ze zlecanymi sprawami.